Ett svalt intresse för kommunikation i en brännhet organisation - en analys av den interna förändringskommunikationen vid bildandet av Räddningstjänsten Syd

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar behovet av intern förändringskommunikation mellan ledning och medarbetare vid bildandet av kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd. Vidare studeras också uppkomsten av brister i den interna kommunikationen och hur detta kan ligga till grund för medarbetarnas negativa attityd till förändringsarbetet. Studiens empiriska material är insamlat genom intervjuer med ledning, medarbetare samt mellanchefer. Uppsatsens huvudsakliga resultat är att organisationens hierarkiska struktur har en negativ påverkan på kommunikationen mellan medarbetare och ledning. Detta på grund av att information försvinner på vägen samt att medarbetarna, till följd av de många nivåerna organisationen är uppbyggd på, inte ges möjlighet till att ge feedback gällande de beslut som tas som vidare också påverkar deras arbetssituation. På grund av att medarbetarna inte har möjlighet att ge feedback frångås den ömsesidiga dialogen där nivåerna av vilka som tar beslut samt vilka som ej ges tillfälle att påverka tydliggörs. Vidare visar undersökningen att bristen av information samt ömsesidig kommunikation producerat medarbetarnas bristande känsla av delaktighet, vilket skapat motstånd till ledningen i förändringsprocessen. Ett annat resultat i uppsatsen är att medarbetarna vid förändringsarbetet borde ha givits lika lång tid att bearbeta förändringen och dess följder som ledningen har haft. Detta för att förståelse för förändringen ska uppkomma och vidare för att positiva attityder gentemot förändringen ska följa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)