Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng. Författare: Sandra Berglund, Olivia Boberg & Lina Stackegård Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Brand equity, brand personality, Svenska Dagbladet, Instagram, LinkedIn Syfte: Syftet med den vetenskapliga rapporten är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning val av media, traditionell kontra digital, påverkar konsumenters uppfattning av ett företags brand equity. Brand equity analyseras utifrån parametrarna brand personality, perceived quality, perceived value och perceived trust. Metod: Den vetenskapliga rapporten utgår ifrån kvantitativ metod med ett positivistiskt synsätt och ett deduktivt tillvägagångssätt. Rapportens undersökning baseras på en kombination av manipulation och experimentell design och insamling av data sker via enkätundersökningar. Det slutliga urvalet består av 173 respondenter och resultaten analyseras i huvudsak med hjälp av analysmetoden MANCOVA. Teoretiska perspektiv: Rapportens teoretiska perspektiv utgår från tidigare forskning kring customer based brand equity, traditionell media och social media. Utifrån presenterad teori formuleras sex hypoteser. Resultat: Efter genomförd undersökning konstateras att två av sex hypoteser accepteras fullt ut och ytterligare två hypoteser accepteras delvis. Det är statistiskt säkerställt att Instagram upplevs som mer exciting än Svenska Dagbladet och LinkedIn, Svenska Dagbladet är mer responsible och LinkedIn mer competent. Det är även statistiskt säkerställt att Svenska Dagbladet och LinkedIn har högre perceived quality i jämförelse med Instagram. Fortsättningsvis, visar undersökningens resultat att LinkedIn, i stor utsträckning, är en hybrid mellan traditionell och digital media. Slutsats: Efter fulländad analys och diskussion av undersökningen, konstateras att typ av media, till viss del, påverkar konsumenters uppfattning av ett företags brand equity inom bankbranschen. Undersökningen visar att skillnader finns mellan traditionell och social media men att undantag finns beroende på mediets karaktär och egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)