Hur personer med Hiv upplever hälsa i vardagslivet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

Författare: Emma Willmes; Vera Björklund; [2019]

Nyckelord: Hiv; Hälsa; Upplevelser; Vardagsliv;

Sammanfattning: Sammanfattning  Bakgrund: Hiv anses vara ett av världens största folkhälsoproblem, år 2017 uppgav Världshälsoorganisationen att ungefär 37 miljoner människor världen över lever med Hiv. I Sverige lever cirka 6500 människor med Hiv och varje år rapporteras mellan 400–500 nya fall av Hiv i Sverige. Trots god kunskap om Hiv framkommer fortfarande fördomar, rädsla och en negativ attityd mot personer med Hiv inom vården. Förståelsen för en individs vardagsliv är en viktig grund för sjuksköterskans arbete eftersom förståelsen styr de åtgärder sjuksköterskan kan sätta in för att underlätta upplevelsen av hälsa i vardagslivet. En bättre förståelse för en individs vardag kan även förbättra vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten samt kan öka förutsättningen för personens delaktighet i sin egen vård. Syfte: Att beskriva hur personer med Hiv upplever hälsa i vardagslivet. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 12 kvalitativa artiklar. Huvudresultat: Resultatet visar att personer med Hiv upplever svårigheter rörande medicinering, stigmatisering och diskriminering som hinder till hälsa i vardagslivet medan socialt stöd från familj, vänner, tro och vårdpersonal kan underlätta upplevelsen av hälsa i vardagslivet. Slutsats: Personer med Hiv upplever svårigheter rörande medicinering, stigmatisering och diskriminering som hinder till hälsa i vardagslivet medan socialt stöd från familj, vänner, tro och vårdpersonal kan underlätta upplevelsen av hälsa i vardagslivet. Det är av vikt att förstå hur individen upplever sitt vardagsliv och vad som påverkar upplevelsen av vardagslivet, detta då vardagslivet måste fungera för att en individ ska känna hälsa. Nyckelord: Hiv, Hälsa, Upplevelser, Vardagsliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)