Trustful Greenfluence

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: I takt med att intresset för hållbarhet ökar bland konsumenter blir sociala medier en allt större del av vardagen. Konsumenter blir även allt mer medvetna om vilka livsmedel som konsumeras. För hållbara livsmedelsföretag handlar det därför också om att anpassa sin marknadsföring till konsumenternas medievanor. Influencers kan här komma att spela en avgörande roll för marknadsföring via sociala medier. Denna studie kommer därför att undersöka företagens perspektiv på samarbeten med influencers. Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur livsmedelsföretag som arbetar med hållbarhet använder sig av influencers i marknadsföringssyfte. Den teoretiska referensramen behandlar sociala medier och hållbarhet ur ett marknadsföringsperspektiv, vilket leder in på green advertising, branding, content marketing samt influencers och electronic word-of-mouth [E-WOM]. För att svara på syftet har två metoder applicerats, kvalitativa intervjuer samt en kvalitativ innehållsanalys. Empirin tyder på att samarbetet med influencers är positivt, vad som poängteras som viktigt är en trovärdighet och delade värderingar. Problematiskt var dock avsaknaden av mätinstrument för att kunna utvärdera de samarbeten som företag gjorde med influencers. Vidare reflekteras livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete, via influencers, på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)