Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar isammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning urett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för attanalysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktigpositiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. Imotsats till andra studier kunde inga långsiktiga effekter statistiskt påvisas med den givnadatan för vare sig inkluderingar eller exkluderingar. Detta resultat var i linje med PricePressure Hypothesis som konstaterar att den långsiktiga efterfrågan för en aktie är fullständigtelastiskt, och att den kortsiktiga prispressande effekten slutligen når det långsiktigajämviktspriset. Författarna föreslår att ytterligare forskning inom indexeffekten kan görasgenom att studera flera olika index eller alternativt inom den praktiska användningen avfenomenet som en investeringsstrategi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)