Kopplingen mellan laborativt material och abstrakt symbolspråket

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare i årskurserna 1–3 arbetar för att främja kopplingen mellan det laborativa materialet och abstrakta symbolspråket i matematikundervisningen. Laborativt material är enligt forskning betydelsefullt för elevernas förståelse för matematiken, men det behövs däremot något ytterligare för att möjliggöra kopplingen till de abstrakta symbolerna. För att stärka kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta menar forskning att det är viktigt att arbeta med flera uttrycksformer och se sambanden däremellan. Bilder anses även ha stor betydelse för kopplingar mellan konkret och abstrakt. För att besvara frågeställningarna genomfördes intervjuer med verksamma lärare i årskurserna 1–3. Blooms reviderade taxonomi samt ramverket Concrete, Representational och Abstract(CRA) använder för att analysera lärarnas matematikundervisning. Resultatet visade att laborativt material samt abstrakta symboler användes i undervisningen, bilder var däremot något som var mindre representerat. Gällande hur lärare arbetar med kopplingar mellan laborativt material och abstrakt symboler beskrev ingen lärare hur det främjas i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)