Digitala verktyg : En del av förskolans vardag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Den digitala tekniken förändras ständigt, vilket innebär att människor behöver anpassa sig och utveckla sina färdigheter. Detta innebär även att förskolan behöver göra förändringar i sin verksamhet för att kunna ge barnen rätt möjligheter för att utveckla adekvat digital kompetens. I en verksamhet där förskollärare och barn har olika förhållningssätt gällande digitala verktyg ställs förskollärare inför en del utmaningar i sitt praktiska arbete. Kvalitativa forskningsintervjuer har utförts med tre legitimerade och verksamma förskollärare i tre olika kommuner, för att belysa utmaningar i förskollärarnas praktiska arbete och undersöka om kvalitativa aspekter och innehåll kommer i skymundan. Syftet är att öka kunskapen om arbetet med digitala verktyg i förskolan och förståelsen för förskollärares uppfattningar om digitalisering och adekvat digital kompetens. Detta görs genom tre forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan riktar sig till att avgöra hur förskollärare beskriver sin uppfattning om digitalisering och adekvat digital kompetens. Den andra för att avgöra hur förskollärare beskriver sitt praktiska arbete med digitala verktyg och den tredje för att avgöra vilka faktorer förskollärare ser påverkar arbetet med digitala verktyg och barnens lärande. Slutsatsen är att förskolorna rör sig framåt med digitaliseringen och införandet av digitala verktyg i sina verksamheter, men att arbetet inte är helt lätt. Förskollärarna saknar tydliga direktiv om hur arbetet ska göras för att på bästa sätt uppnå att alla barn ska få adekvat digital kompetens och ett lärande som tydligt kopplas till de digitala verktygen. Det går även att se att leken kommer i skymundan som en kvalitativ aspekt och ett innehåll gällande digitala verktyg. Av denna anledning är det av vikt att undersöka vilka ramfaktorer i svensk förskola som kan förändras för att digitala verktyg ska få en naturlig plats i leksammanhang.Centrala begrepp: förskola, digitalisering, digitala verktyg, lek, adekvat digital kompetens, lärande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)