Välj det osäkra före det säkra

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet företag under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock. Metod: Uppsatsen följer en abduktiv ansats med inslag av både kvalitativ och kvantitativa primärdata. Forskningsdesignen grundar sig i en enfallsstudie. Primärdata har samlats in med semistrukturerade intervjuer och enkätundersökning internt på fallföretaget. Dataanalysen genomfördes med konstant- och mönsterjämförelse. Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorin om dynamiska kapabiliteter, främst av Teece (1997, 2007), samt tillägg av vidare forskning. Därefter presenteras forskning om osäkerhet sammankopplat med dynamiska kapabiliteter. Empiri: Studiens fallföretag, Hello There Games AB, är ett litet spelutvecklingsföretag baserat i Göteborg, Sverige, som opererar i en snabbföränderlig bransch. Den rådande pandemin har lett till förändringar för företaget som hanteras av diverse åtgärder. Resultat: Företaget uppfyller delvis eller helt de kriterier som krävs för att uppnå dynamiska kapabiliteter. Dynamiska kapabiliteter såsom organisatorisk inlärning, kunskapshantering, strategic fit samt att forma om existerande kapabiliteter har använts för att hantera osäkerheten orsakat av en ekonomisk chock.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)