Genus i förskolan : Textanalys av valda genusteorier i förskollärarsstudenters examensarbete

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

Sammanfattning: Syfte med detta arbete är att studera hur genus hanteras som ett didaktiskt innehåll i förskollärarstudenters examensarbeten. Detta kommer att ske med hjälp av en textanalys av 13 examensarbeten från vårterminen 2017. Urval av arbeten är från högskolor och universitet runt om i Sverige, utifrån detta har ett examensarbete från varje högskola och universitet tagits fram.  De frågeställningar som ligger till grund för studien är: Vilka syften har förskollärarstudenter i sina examensarbeten som handlar om genus? Vilka genusteorier kommer till uttryck i förskollärarstudenters examensarbete? Vilka metoder har förskollärarstudenterna använt sig av i examensrbetena? Finns det likheter och/eller skillnader mellan universitet och högskolor? Om så är fallet, vilken/vilka? Resultatet av denna textanalys är att genus är ett begrepp som tolkas på många olika sätt. Genus i förskolan är ett aktuellt område och det skrivs om ämnet i många examensarbeten utifrån olika syften kopplat till förskolans verksamhet. Syftena i examensarbetena har varierat, dock framkom det att litteracitet/musik var det syfte som flest examensarbeten undersökte. De analyserade examensarbetena har till stor del använt sig av samma genusteorier som teoretiskt ramverk. Däremot finns det arbeten som inte fördjupat sig i begreppet genus. De genusteorier som framkom i denna textanalys är genussystem och genusordning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)