Fysiologiska och farmakologiska faktorer som predisponerar för falltendens och fallskador hos äldre ≥75 år.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige avlider, varje dag, cirka tre äldre människor till följd av en fallolycka. Cirka 17 000 äldre människor drabbas per år av höftfrakturer till följd av fallolyckor. Uppgifter från 2014 visar att fallolyckor hos äldre kostar samhället cirka 14 miljarder kronor per år. Syfte: Syftet med denna studie var att hitta fysiologiska och farmakologiska faktorer som predisponerar för falltendens och fallskador hos människor, ≥75 år. Metod: Denna studie baserades på journaldata som extraherats från den pågående studien: ”Betydelsen av bra D-vitaminstatus för äldres hälsa” och omfattar tre patientgrupper: 100 patienter som ramlat och fått fraktur, 96 strokepatienter, 148 friska kontroller med avseende på följande parametrar: andel patienter med: hypoglykemi, hypotoni, D-vitaminbrist, sänkt njurfunktion och antal läkemedel på ordination. Resultat: Denna studie visar att gruppen patienter med fraktur som har ramlat har högst andel med hypotoni, hypoglykemi, D-vitaminbrist och försämrad njurfunktion. I genomsnitt fick frakturpatienter 5,6 läkemedel/dag, strokepatienter 5,5 läkemedel/dag och kontrollgruppen 2,3 läkemedel/dag. Flertalet läkemedel hade biverkningar som kan kopplas till fall och fallskador. Slutsats: Studien visar att det var vanligare bland de som drabbats av färsk lågenergifraktur att ha predisponerande riskfaktorer för fall och därmed fallskador jämfört med strokegruppen och kontrollgruppen. Studier på läkemedel och dess biverkningar visade att flertalet läkemedel i denna studie kan kopplas till falltendens och fallskador. Flera av de läkemedel som studerades kan även påverka de olika parametrarna som undersökts i de olika studiegrupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)