Skolsköterskors upplevelse att arbeta med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år : En allmän litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Introduktion: Allt fler barn och ungdomar, både nationellt och internationellt lider av psykisk ohälsa och det finns olika faktorer som bidrar till detta. För många individer börjar den psykiska ohälsan redan i lågstadieåldern och leder till negativa konsekvenser senare i livet. Exempel på konsekvenser av psykisk ohälsa är nedstämdhet och svårigheter att klara av vardagen. Tidiga insatser och tidigt förebyggande av psykisk ohälsa är viktigt för att förbättra den psykiska hälsan genom hela livet. Syfte: Syftet är att beskriva hur skolsköterskor upplever sitt arbete med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i åldrarna som motsvarar svensk grundskola. Metod: Allmän litteraturstudie med deskriptiv design. Studien baseras på 7 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Willman, Stoltz & Bathsevanis mall användes för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom sju huvudkategorier och elva subkategorier. Huvudkategorierna var skola, kommunikation, samverkan, familj, utveckling, meningsfullhet, resurser och skolsköterskans utbildning. Skolsköterskorna upplevde att de hade en nyckelroll när det gällde att främja ungdomars psykiska hälsa i skolan. Deras främsta uppgift handlade om att försöka identifiera och screena psykiska hälsoproblem och stödja ungdomars psykiska välbefinnande. För att kunna arbeta med detta upplevde skolsköterskorna att de behövde bygga ett förtroende och en relation med barn och ungdomar och deras familjer. Skolsköterskorna uppgav att de upplevde att de största hindren i arbetet var att tiden räckte inte till för allt de var ålagda att göra, såsom hälsosamtal och vaccinationer. Skolsköterskorna upplevde att de var nöjda med sin utbildning, men de uttryckte att de behövde mer utbildning i ungdomars psykiska utveckling och hälsoproblem i största allmännhet för att kunna hjälpa dessa barn och ungdomar. Slutsats: Skolsköterskornas upplevelse av att arbeta med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i åldrarna som motsvarar svensk grundskola är en viktig investering för framtiden. Hur skolsköterskor upplevde sitt arbete kan visa vägen till ett bättre och långsiktigare arbete med den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. En bra psykisk hälsa ger en möjlighet till goda sociala relationer, effektivt lärande i skolan, god fysisk hälsa, ger en förmåga att ta hand om sig själv och delaktighet gentemot samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)