Rolling Stone under 10-taletolling : Vilka får synas och hur? En studie i kvinnors visuella representation på Rolling Stones magasinomslag

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för design

Sammanfattning: Problemformulering och syfte: Tidigare forskning visar att media och dess innehåll har stor påverkan på hur samhället ser på kvinnor och skapar en förväntan på hur kvinnor bör vara utifrån stereotyper och normer. Om inte kvinnor representeras på magasinomslag skapas klyftor och ojämlikhet. Syftet är att undersöka hur kvinnor representeras visuellt på ett urval av Rolling Stones magasinsomslag. Metod: Kvantitativ innehållsanalys användes för att undersöka andelen Enbart kvinna/kvinnor gentemot andelen Enbart man/män, Både män och kvinnor och Övrigt på omslagen av Rolling Stone mellan 2010–2020. Semiotisk bildanalys användes för att undersöka tio omslag mellan åren 2010–2020. Dessa valdes genom att ta det första numret varje år med Enbart kvinna/kvinnor på omslaget. Resultat: Den kvantitativa innehållsanalysen visar att andelen omslag med Enbart kvinna/kvinnor ökade procentuellt från 2017. År 2016 fanns inget omslag med Enbart kvinna/kvinnor. Den semiotiska bildanalysen kartlägger de olika visuella elementen och hur dessa bidrar till hur kvinnor representeras visuellt samt att detta i majoriteten av omslagen bidrar till stereotyp representation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)