Patientens upplevelser vid kolonundersökning med datortomografi : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Natasa Tzivis; Pornthip Srithang Sandgren; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: Begreppet kolorektalcancer innebär cancer i tjock- och ändtarmen. Kolorektalcancer är den tredje vanligaste dödsorsaken världen över med statistiskt stigande dödlighet och drabbar tusentals människor varje år. Sjukdomen utreds med bilddiagnostik där den vanligaste metoden är koloskopi. En annan undersökningsmetod är datortomografi (DT) och görs om koloskopin är ofullständigt eller om patienten inte klarar av att genomgå en koloskopi. Undersökningen kräver en noggrann tarmrengöring samt ett begränsat födointag vilket leder till såväl fysiska som psykiska påfrestningar hos patienten. Adekvat information inför, under och efter undersökningen är nödvändigt för att underlätta patientens mentala och fysiska tillstånd. Syfte: Studiens syfte var att sammanställa och belysa kunskapsläget när det gäller patienternas upplevelser i samband med en DT-kolonundersökning. Metod:Litteraturstudien utfördes som en allmän litteraturöversikt. Tretton artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades i studien efter en utförd kvalitetsgranskning av samtliga.Resultat: Fyra huvudfynd identifierades i resultatet. Dessa bestod av: fysiska påfrestningar, oro och ångest, förlägenhet och motvilja för undersökningen relaterad till etnicitet och kön, samt accepterandet av obehag med själva undersökningen. Slutsats: Många av patienterna upplevde smärta under undersökningen vilken var relaterad till tarmdilatationen. Eftersom många av patienterna upplevde att undersökningen var genant och fysiskt påfrestande är det väldigt viktigt med en adekvat information och en bra dialog. Detta kan minska deras oro, ge trygghet samt en ökad hanterbarhet av undersökningen. Det är av stor vikt att inte kränka patientens integritet och att bidra med uppmuntran under pågående undersökning såväl som efter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)