Biologisk mångfald och människan : En studie om Planetary Boundaries: kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

Sammanfattning: Den biologiska mångfalden är hotad och det beror troligtvis på antropogena störningar. Detta på grund av att människan exploaterar jordens resurser som bland annat skapar klimatförändringar och förändringar i habitat. Människan är beroende av många ekosystemtjänster så som pollinering, men det råder delade meningar kring hur stor betydelse mångfald har för människan. Planetary Boundaries är ett perspektiv/ramverk som utgår från människans behov, för att sätta upp gränser för olika system på jorden. Det finns nio stycken olika Planetary Boundaries varav Biologisk mångfald är en. Syftet med studien är att undersöka ramverket Planetary Boundaries och belysa kritik, kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter. Studien syftar även till att göra en fördjupad undersökning specifikt gällande Förlust av biologisk mångfald. I denna studie har vi utfört textanalyser där vi analyserar ramverket utifrån våra egna iakttagelser och från vad andra forskare har framför för kritik, kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter för Planetary Boundaries. Utifrån textanalyserna har flera olika teman identifierats. En av de slutsatser vi kunnat dra från studien är att det finns en problematik kring ramverkets avgränsningar. Flera av de studerade artiklarna ansåg att den stora skala som ramverket utgår ifrån försvårar användandet av ramverket på en sub-global nivå. Enligt oss råder det även en inkonsekvens kring ramverkets möjlighet att appliceras på lokal och regional nivå och att detta bör förtydligas. Sociala aspekter bör även inkluderas i ramverket då det grundar sig på ett mänskligt perspektiv. Slutligen, ramverket hanterar komplexa system som troligtvis aldrig kommer kunna redovisa en fullständig bild av jordsystemen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)