Normer och annorlundaskap - accepteras jag för den jag är?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Abstract Problem/Bakgrund: Aspergers Syndrom (AS) och Attention Deficit Disorder (ADD) är två neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. AS karaktäriseras främst av svårigheter och begränsningar med socialt umgänge, ömsesidigt socialt samspel, brister i kommunikation och kontroll av känslor. ADD kännetecknas generellt genom problem med koncentrations- och uppmärksamhetsproblem och svårighet att finna motivation. De normer och kulturella föreställningar som finns i samhället om hur människan bör agera, vilka åsikter, tankar och egenskaper hon bör ha kan ses som en orsak till utanförskap. De begränsningar och svårigheter människor med AS och ADD har försätter dem i extra utsatta situationer som ofta resulterar i alienation. Att göra något som uppfattas avvikande från det normativt rätta, utan att förstå det själv, kan lätt leda till missförstånd, utanförskap och mobbning under skolåren. Detta är därför en problematik värd att uppmärksamma. Att lyfta fram frågan om vad som är normalt eller inte är också en värdediskussion som krävs i större omfattning än den görs idag. Syfte: Att skapa större förståelse för hur människor med AS och ADD själva tänker och upplever hur det är att leva med diagnoserna och beskriva deras känsla av att vara annorlunda. Material/Metod: Studien grundar sig i fyra livshistorier skrivna av eller om människor med diagnosen ADD eller AS. Materialet har bearbetats genom en manifest innehållsanalys och är därmed av kvalitativ karaktär. Kategorisering och koder av materialet har möjliggjort ett analyserande av individernas känslor om att betraktas som annorlunda. Det har också möjliggjort att analysera hur de känner och har bemött upplevelsen av att inte vara ”normal”. Resultat: Analysen av livshistorierna har resulterat i sju kategorier, ”Känslan av att inte förstå, känslan av att ingen förstår”, ”Känslan av att behöva uppfylla normer”, ”Känslan av utsatthet, uteslutande och mobbning”, ”Känslan av att tänka och vara annorlunda”, ”Sökandet efter bekräftelse”, ”Sökandet efter trygghet” och ”Sökandet efter en balans mellan normalitet och identitet?” Slutsatser: Människor med AS och ADD har samma behov av att känna sig accepterade, få delta i sociala sammanhang, känna samhörighet och ges möjlighet att utvecklas som människor utan diagnoserna. Detta är viktiga delar, som människor med AS och ADD kan påstås ha berövats vid olika tidpunkter i livet och i olika situationer. Istället tvingas de att anpassa sig efter vad som anses vara normalt och ibland gå in i en roll som väcker känslor av skam, ledsamhet och rädsla. Konflikten mellan att behöva vara ”normal” och viljan att ”få vara som jag är” är en mycket energikrävande gemensam känsla, men deras inställningar till sina diagnoser och livssituationer skiljer sig åt. Det har uppmärksammats att en skillnad på bemötandet att vara annorlunda tycks finnas mellan könen, men verkar främst bero på i vilken ålder de fått sin diagnos och vilken omgivning personen befinner sig i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)