Etablerade invandrares perspektiv på integration : En kvalitativ studie om etablerade invandrares upplevelser av integrationsprocessen i småstäder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Invandrarnas integration har alltid varit ett viktigt ämne i det svenska samhället. För att lyckas med integration finns det olika vägar och åsikter. Syftet med denna uppsats är att belysa etablerade invandrares perspektiv om vilka faktorer som bidrar till, respektive försvårar integrationen i det svenska samhället. Studien är kvalitativ, där sju semistrukturerade intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod och analyserades senare genom en tematisk analysmetod. Den teoretiska referensramen består av Diaz integrationsmodell samt tidigare forskning. Resultatet visar på att språk är huvudnyckeln till integration i samhället, samtidigt som det kan vara det största hindret för integration. Det kan trots allt övervinnas med vilja och motivation. Den andra största faktorn för invandrarnas integration är arbete. Arbete leder till god ekonomi och delaktighet i samhället. Arbete kan även ge upphov till ett större socialt nätverk, vilket vidare är en plattform för individen att lära sig samhällets normer och värderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)