Marknadsundersökning av tänkbara system för fordonskontroll på Pan Nordic Logistics

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts på Pan Nordic Logistics (PNL) i Bromma, Stockholm. PNL är ett konceptföretag som erbjuder sina kunder att skicka paket från, till och inom Norden och dessa transporter köper företaget av leverantörer. Ordet koncept- kommer ifrån engelskans concept, alltså begrepp, idé. I PNL:s fall innebär detta att företaget inte har någon egen fysisk distribution utan distributionen sker efter avtal med dess parter. Företaget ser idag ett problem i att det inte har full kontroll på hur leverantörerna sköter sina transportuppdrag gentemot PNL. Problemet är främst att PNL inte har kontroll på när leverantörernas lastbilar avgår och ankommer vid terminalerna i PNL:s standardflöde. Idag ska terminalpersonalen ange om lastbilarna har ankommit och avgått i tid i terminalrapporter, men eftersom personalen inte har full kontroll på alla lastbilar brister säkerheten.

Uppgiften består i att ta fram ett antal förslag på system för fordonskontroll, beskriva dessa och diskutera systemens för- och nackdelar. För att lättare kunna ta fram lämpliga förslag har en nulägesanalys utförts på hur företaget fungerar och hur dess spårningssystem ser ut idag. En kravspecifikation på systemet har tagits fram. Lösningsförslag har analyserats enligt Gunnar Stefanssons klassifikation (1999) kompletterad med ett antal attribut som jag har tagit fram.

De system som jag anser vara bäst lämpade att fungera som kontrollsystem i detta syfte är i rangordning följande förslag:

1. IR-teknik

2. Läsare på mobiltelefon

3. Nordic VLSI

4. Smarta kort

IR-tekniken fungerar så att en mobiltelefon med IR-port riktas mot en enhet, placerad på en terminal, som via IR genererar ett SMS-meddelande från mobiltelefonen till en server där informationen lagras. Jag anser att IR-tekniken är det bästa förslaget för PNL:s syfte, främst för att tekniken är lättanvänd, säker och förhållandevis billig. Läsare på mobiltelefon innebär att en liten streckkodsläsare kan sättas fast på en mobiltelefon, få ström från denna och då läsa en streckkod som anger vilken transport det rör sig om etc. Streckkodsläsare av denna typ är än så länge bara på prototypstadiet. Nordic VLSI innebär att då en knapptryckning sker får en radiosändare och en radiomottagare kontakt då de är i närheten av varandra. Informationen skickas vidare med en s k microcontroller med särskilda protokoll för ändamålet. Smarta kort består av ett plastkort med en transponder på som bär på ett unikt nummer. Det smarta kortet hålls upp fram framför en läsare och registreras då. Tekniken är säkrare än t ex kortteknik med magnetremsa. För samtliga förslag finns risken att chauffören glömmer att registrera ankomst och avgång. För att vara elt säker på att en registrering sker ska systemet vara automatiskt. Exempel på sådana system är RFID-system. Problemet med automatiska system är dock att de är relativt dyra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)