Objektklassifikation med hjälp av CoClass : Ska JM Entreprenad implementera CoClass

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Författare: Nora Poormortezavy; Niklas Appring; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel : Objektklassifikation med hjälp av CoClass - Ska JM Entreprenad implementera CoClass Författare: Nora Poormortezavy & Niklas Appring Handledare Mikael Eriksson, universitetsadjunkt på Kungliga Tekniska Högskolan & Mikaela Hansson, projekteringsledare på JM Entreprenad Examinator: Per Roald, avdelningschef på Kungliga Tekniska Högskolan Bakgrund : Det finns i dagsläget brister i kommunikationen och informationshanteringen i byggprocessen. Detta har resulterat i att byggbranschen förlorar miljardtals kronor varje år. Projektet BSAB 2.0 startades i början av 2015 med syfte att utarbeta ett nytt klassifikationssystem, nu kallat CoClass. Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka om implementering av CoClass inom kalkylarbetet är av fördel för JM Entreprenad samt hur möjligheterna ser ut med implementering av CoClass i deras BIM-manual. Metod: Examensarbetet har baserats på en kvalitativ metod med litteraturstudier och intervjuer. För att kunna undersöka om CoClass kan införas i JM Entreprenads kalkylarbete så beskrevs en kalkyl med CoClass-koder. En jämförelse gjordes sedan mellan den typiska kalkylen som var utförd med AMA-koder och kalkylen utförd med CoClass. Slutsatser: Att implementera CoClass i kalkylarbete anses vara lönsamt för JM Entreprenad inom en snar framtid. Med det sagt så är CoClass fortfarande under utveckling och få företag har redan börjat använda det. Om JM Entreprenad inför CoClass som klassifikationssystem i dagsläget kommer troligtvis fördelarna med CoClass inte att utnyttjas till fullo och det skulle resultera i mer arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)