"Men vi kvinnor, vi har ju det här duktig flicka-syndromet, herregud om vi kunde släppa det" : En kvalitativ studie om upplevelser av stressförebyggande arbete och görandet av kön

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Syftet med studien var att förstå hur enhetschefer, socialsekreterare och handläggare upplever att organisationen arbetar förebyggande i förhållande till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur kön görs i relation till detta. I det inledande kapitlet lyfts att stressrelaterade besvär har ökat de senaste åren, framförallt bland kvinnor, samt att studier visar att ohälsa och stress är tätt sammankopplade. Socialt arbete är starkt kvinnodominerat, med mer än tre av fyra anställda som är kvinnor. Läget inom många av det sociala arbetets organisationer har idag utmaningar vad det gäller rekrytering; mycket på grund av hög sjukfrånvaro. Studien är en kvalitativ fenomenologisk studie data har samlats genom semistrukturerade intervjuer samt en fokusgrupp. Resultatet visade att kön görs i relation till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress genom att kvinnor upplevs ta mer ansvar medan män har lättare att sätta gränser i vad som inte anses tillhöra ens arbetsuppgifter. Därmed löper kvinnor högre risk för stressrelaterade besvär. Respondenternas svar visade även att de upplever att ansvaret för att förebygga stress i hög grad ligger på en själv samt att organisationen har få eller inga stressförebyggande strategier. Kön upplevs spela roll i hur det förebyggande arbetet sker och den höga andelen kvinnor upplevdes legitimera hög arbetsbelastning och avsaknaden av stressförebyggande strategier. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)