När graviditeten blir patologisk : kvinnors upplevelse och faktorer som påverkar livskvalitén när graviditeten blir en gestational trofoblastsjukdom (GTD)

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Gestational trofoblastsjukdom (GTD) är en ovanlig sjukdom som drabbar kvinnor under eller efter en graviditet. Cirka 145 kvinnor drabbas årligen i Sverige av sjukdomen och av dem får cirka 12 kvinnor den maligna sorten som måste behandlas med cytostatika. Sjukdomen påverkar livssituationen för de drabbade paren på många olika plan, både fysiskt och psykiskt. Då sjukdomen är mycket ovanlig är det viktigt att dessa kvinnor får stöd och behandling av sjukvårdspersonal med goda kunskaper för att hjälpa kvinnorna till god livskvalité. Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse efter att ha drabbats av gestational trofoblast-sjukdom och faktorer som påverkar deras livskvalitet. Som metod valdes litteraturöversikt och 14 artiklar inkluderades i arbetet. Databaserna som användes var PubMed, CINAHL och PsycINFO. De utvalda artiklarna har granskats, diskuterats och därefter sammanfattats för att kunna urskilja likheter och olikheter. I resultatet framkom fem kategorier; Psykisk hälsa, Fysisk påverkan, Relationer och sexualitet, Graviditet och barn samt Information och stöd. Livskvaliteten påverkades bland annat av oro och ångest, rädsla för att inte kunna få genomgå en normal gravditet och hade inverkan på relationer och sexuallivet. Slutsatsen visar att sjukdomen påverkar livskvaliteten, inom flera områden och i varierande grad, för de drabbade kvinnorna och deras familjer. Livskvalitén kan påverkas av oro och ångest, rädsla för att inte kunna få genomgå en normal graviditet och har en inverkan på relationer och sexuallivet. Behovet av relevant, tydlig och sakkunnig information är stort för att få en delaktig och trygg patient. En specialiserad vård som besitter adekvat kunskap är viktigt, för att kunna understödja och främja en god livskvalitet hos den som drabbats. Nyckelord: Trofoblastsjukdom, oro, livskvalitet, ångest, stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)