Mellan himmel och jord En kvalitativ studie om medlemmars syn på Svenska kyrkan Eva Klang Staxäng Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie och kommunikation MK1500 Nivå: Grundnivå

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Eva Klang Staxäng; [2017-10-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie- och kommunikation MK1500 Nivå: Grundnivå Termin/år Vårterminen 2017 Handledare: Marie Grusell Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 44 Antal ord: 15 952 Nyckelord: Svenska kyrkan, medlem, sekularisering, symbolvärde, kommunikation, församlingsblad, socialt kapital, Dutiful Citizen, Actualizing Citizen Syfte: Syftet med studien är att undersöka medlemmars syn på samfundet Svenska kyrkan. Teori: Robert D. Putnams teori om socialt kapital samt Lance Bennetts teori om Dutiful Citizens och Actualizing Citizens. Metod: Kvalitativ studie med intervjuer av fokusgrupper. Material: Intervjuer med tio respondenter boende i Carl Johans församling indelade i tre åldersdifferentierade fokusgrupper. Resultat: Resultatet av denna studie visar att Svenska kyrkan har stor trovärdighet. Bland respondenterna i studien uppfattas samfundet som en social aktör och en förvaltare av ett kulturarv. Man ser en kyrka som kämpar med sin relevans och som lyckas relativt väl. Trots låg kyrklig aktivitet bland respondenterna får församlingens kommunikation hög uppmärksamhet. Dock önskar medlemmarna ett bredare material i församlingsbladet där frågor om tro och liv samt sociala frågor ges mer utrymme och att dessa frågor problematiseras på en djupare nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)