Upplevelsen av att stå på egna ben som nyutexaminerad sjuksköterska En Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Efter tre års utbildning förväntades den nyutexaminerade sjuksköterskan att besitta ett självständigt omvårdnadsansvar. Att gå från student till legitimerad sjuksköterska innebär en stor förändring präglad av stress, utbrändhet och utmaningar. I dagens rådande klimat med hög arbetsbelastning, komplexa vårdbehov och brist på sjuksköterskor har bristande resurser för att introducera nyutexaminerade sjuksköterskor in i yrket uppmärksammats. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av de första åren som yrkesverksam. Metod: En litteraturöversikt baserad på 10 kvalitativa studier. Data samlades in från databaserna PubMed, PsycInfo och Scopus. Resultatet analyserades med hjälp av en integrerad sammanställning av kvalitativ forskning, inspirerad av metasyntes. Resultatet: Tre huvudteman framkom av analysprocessen. Det första temat var ”upplevelsen av att vara oförberedd” som visade att sjuksköterskor upplevde ett överväldigande ansvar i förhållande till kompetens och erfarenhet. Det andra temat ”arbetsmiljöns betydelse” visade på behovet av stöttning och vägledning vid övergången i ett arbetsklimat med hög arbetsbörda och tidsbrist. I det tredje temat ”att växa in i yrkesrollen” framkom att reflektion, stöd, tillåtelse att få vara ny och klinisk erfarenhet ledde till att den nyutexaminerade sjuksköterskan utvecklades i sin yrkesroll. Slutsatser: Det framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor ofta saknade erfarenhet och medicinsk kunskap för att tillhandahålla god och säker vård i rådande arbetsklimat. För att bli trygg i sin yrkesroll var stöd i form av handledning, introduktionsprogram och tid för reflektion nödvändigt för både den egna hälsan och patientsäkerheten

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)