Sjuksköterskans perspektiv på samverkan i team i akut- och primärvård : en litteraturöversikt med kvalitativ design

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Samverkan sker mellan olika professioner som tillsammans arbetar för att ge en god och patientsäker vård. Teamet ska inkludera patient och närstående för en individanpassad vård. Sjuksköterskor är en sammankopplad länk i teamet och bär på huvudansvaret i omvårdnaden. Teamarbetet brister ofta i vården vilket kan resultera i vårdskador. Syfte: Syftet var att utifrån sjuksköterskans perspektiv beskriva samverkan i team i akut- och primärvård. Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design och induktiv ansats. Artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl och PsycInfo. Till resultatet inkluderades 12 artiklar som var publicerade mellan åren 2012-2022. Artiklarna analyserades med Fribergs modell i fem steg. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och sex subkategorier. Huvudkategorierna var Tillhörighet i teamet och Professionens betydelse för samverkan i team. Resultatet speglar hur sjuksköterskor upplever samverkan i team och vilka verktyg som behövs för ett lyckat teamarbete. Slutsats: Sjuksköterskor upplever att teamsamverkan har en stor betydelse för en fungerande vård. Alla professioner är viktiga och behöver bli inkluderade för att ge patienter en fullständig, god och säker vård. En kontinuerlig och fungerande kommunikation med varandra var nyckeln för teamsammanhållning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)