Gräsrotsbyråkratens oundvikliga dilemma : En studie om utmaningar och strategier hos arbetsförmedlare

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: På arbetsförmedlarna ställs det höga krav på att leverera bra resultat, dels utifrån föreställningen hos allmänheten om att Arbetsförmedlingen tillhandahåller jobb, dels på myndighetens krav på att få ut de sökande ur systemet snabbt och effektivt. Handläggarnas yrkesroll innebär en viss komplexitet, något som denna studie har även bestyrkt. Beslutsfattandet om insatser har vidare visat sig ha flera beroende variabler. Handläggarna strävar efter att hjälpa människor ut i arbete, men får ofta kämpa då andra aspekter av arbetet skall tas hänsyn till. Det övergripande syftet med denna studie har sin utgångspunkt i ett sociologiskt perspektiv för faktorer som påverkar beslutsfattandet hos handläggare på Arbetsförmedlingen, samt deras uppfattningar om mötet med medborgarna. Studien framlyfter handläggarnas upplevelser av utmaningar i arbetet, men även vilka tänkbara strategier som används för att tackla de motgångar som handläggarna möter i vardagen. Vidare syftar studien till en förståelse av drivkrafter som motiverar handläggarna att blicka framåt trots utmaningarna.Studiens frågeställningar har besvarats genom en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer, där Arbetsförmedlare fick besvara frågor kring sin yrkesroll och på sin syn på myndighetsutövning på Arbetsförmedlingen. När materialet väl hade analyserats framkom iakttagelser som indikerar på ett flertal faktorer som kan påverka handläggarna i beslutsfattandet. En central faktor har varit dilemmat av att försöka vara både myndighetsutövare och medmänniska samtidigt i möte med medborgarna. Tidsbrist och krav på administration har vidare visat sig ha en stark påverkan i beslutsfattandet. Resultatet indikerar dessutöver att handläggarnas största drivkraft är ett genuint människointresse. I praktiken har det emellertid visat sig att det finns flera bakomliggande variabler som gör att handläggarna tenderar att distansera sig från arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)