Pompeji genom vetenskapliga och populärkulturella källor

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats berör hur Pompeji är framställd i vetenskapliga och populärkulturella källor genom böcker och artiklar. Skillnaden är även något som kritiskt diskurs analyseras. Mängder av populärkulturell- och vetenskaplig information finns om Pompeji och dess invånare. Är vetenskapliga och populärkulturella böcker från vitt skilda världar? Skriver vetenskapliga och populärkulturella författare olika? Svaret är att skillnaden inte är så stor men att den finns. Gränsen mellan populärkultur och vetenskap kan bli otydlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)