Vilka faktorer styr ICA-butikens leverantörsval? : en fallstudie av fem ICA-butiker i Uppsala

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Som slutkonsument är det inte alltid lätt att förstå varför en butik erbjuder ett visst produktsortiment och kunderna har sällan insyn i vad som styr och påverkar dagligvaruhandelns utbud av varor. Uppsatsen syftar till att ta reda på hur butiker resonerar när de väljer sina leverantörer och vilka faktorer som styr deras val. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning där personer från fem ICA-butiker i Uppsalaområdet har intervjuats. ICA AB är landets dominerande grossist med inriktning på livsmedel och detaljhandel varför enbart ICA-butiker har tagits med i undersökningen. De valda butikskategorierna är ICA Supermarket och ICA Nära där alla använder sig av samma huvudgrossist och kompletterar sitt sortiment med varor från andra leverantörer. På så sätt kan de anpassa sitt varuutbud efter sin butiksprofil. Varuutbudet är en viktig del i butikernas egna marknadsföring och är också ett verktyg att möta efterfrågan från de viktigaste kundgrupperna. Teorierna tar upp grundläggande delar inom marknadsföring, varumärkesstrategi och efterfrågan. För att kontinuerligt kunna arbeta med varuutbudet krävs bra och stabila samarbeten med olika leverantörer och primärgrossisten. Grossisten erbjuder ett brett produktsortiment och olika typer av tjänster som ska underlätta arbetsprocessen. Uppsatsen tar därför även upp teorier om grossistens roll i flödeskedjan och Effective Consumer Response (ECR). De intervjuer som har gjorts redovisas löpande i empirikapitlet och analyseras sedan utifrån valda teoretiska perspektiv. Slutsatserna visar att primärgrossistens effektivitet, butikens egen marknadsföring och inköparens personliga preferenser kan spela en avgörande roll när butikerna väljer sina leverantörer och att det inte nödvändigtvis är kundernas efterfrågan som styr utbudet i butiken. v

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)