Barns antalsuttryck och pedagogens bemötande i förskolans måltidssituation.

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Författare: Anne-helene Svensson; [2017]

Nyckelord: Antal; barn; matsituation; förskola; pedagoger;

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur barn uttrycker antal under måltidssituationer samt hur pedagogerna bemöter dessa uttryck. Observationerna av barnen visar att barnen använder olika principer och strategier när de uttrycker antal, exempelvis vid matbordet där barnen ser, känner och räknar antal. Resultatet visar att barn använder sin omvärld och närmiljö när de talar om matematik och antalsuttryck. I vilken utsträckning de kombinerar de olika principerna beror på vilken situation de befinner sig i, bordssamtalet är den situation där resultatet av antalsuttrycken är tydligast och där barnen i lugn och ro tillsammans med pedagogen kan samtala, delge och utmana varandra. Resultatet av pedagogens bemötande av barnens antalsuttryck visar att det är av betydelse att möta och bekräfta barnen. Genom pedagogernas visade engagemang av vad barnen uttrycker upplevs måltidssituationerna som avspända där alla barn får komma till tals och pedagogerna får tillfälle att stimulera barnens matematiska förmågor.             

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)