Inköpsorganisation och förbättringsförslag i ett medelstort tillverkande företag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

Inköp har en direkt påverkan på ett företags lönsamhet, vilket gör att fokus på att reducera inköpskostnader kan leda till stora positiva effekter. Inköp i ett företag är i regel organiserad i en hierarkisk struktur som bör anpassas utifrån de utmaningar ett företag ställs inför. En av faktorerna som påverkar inköpsorganisationens struktur är vilken centraliseringsgrad som används.

Tenhults Pressgjuteri AB hade år 2011 en omsättning på 90 miljoner SEK och 75st anställda. Företaget har nyligen expanderat kraftigt vilket har lett till strukturella problem i inköpsorganisationen. Dessa problem syns bland annat i ansvarsfördelningen av inköp är otydlig. Företagets ledning har upplevt att inköpsorganisationen har blivit svårare att överblicka och styra vilket har lett till att de överväger att centralisera inköpsorganisationen.

Examensarbetets syfte är att utreda inköpsorganisationen på Tenhults Pressgjuteri bland annat genom att applicera teorier framtagna för stora företag. För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar formulerats:

  1. Vilka styrkor och svagheter finns i inköpsorganisationen?

  2. Vilka förbättringsmöjligheter finns i inköpsorganisationen?

  3. Vilken grad av centralisering i inköpsorganisationen är lämplig?

Inköpsorganisationen på företaget är fördelat bland olika avdelningar. Totalt har 13 anställda intervjuats under examensarbetet.

Att ansvarsfördelningen är otydlig har sin grund i företagets förändring sedan det grundades. Att centralisera inköpsorganisationen är ett beslut från ledningen och är inte en nödvändighet enligt de anställda. Företaget brister i många steg i inköpsprocessen. De största bristerna återfinns vid utvärdering av leverantörsprestationer och genomförda inköp. Val av leverantör baseras ofta på pris. Företaget har hög teknisk kompetens bland de anställda.

Företaget behöver skapa en struktur över inköpsorganisationen. De behöver utveckla strategi och taktik vid inköp och börja utvärdera genomförda inköp och leverantörernas prestationer. De bör använda de inköpsverktyg som finns tillgängliga och använda rätt kompetens vid rätt köp. Slutligen så rekommenderas företaget att fortsätta utveckla de områden som har bedömts som bra för att undvika att dessa blir förbisedda.

Med hänsyn till Tenhults Pressgjuteris mål att växa 15 % varje år och de förutsättningar som företaget har bedöms den blandade centraliseringsgraden vara mest lämplig. Vissa av företagets inköp flyttas till en central inköpsavdelning medan tekniskt svåra artiklar köps in av lämpliga anställda. Detta alternativ ger god möjlighet för företaget att arbeta strategiskt med inköp och anses vara genomförbart. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)