Implementering av e-hälsa i en åldrande befolkning : En integrerad litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Inom e-hälsa finns potential att på ett resurseffektivt sätt förbättra hälso- och sjukvård för att möta det ökade vårdbehovet som en växande äldre befolkning medför. Samtidigt tenderar äldre i dagens samhälle att i högre utsträckning vilja åldras i det egna hemmet. Det finns forskning som styrker att e-hälsa kan bidra till förbättrad hälsa bland äldre. Dock är evidensbaserad vård sällan av en karaktär som spontant absorberas i praktiken. Implementering är en förutsättning för att omsätta kunskap i praktisk verksamhet och bör vara ett kontinuerligt pågående inslag inom hälso- och sjukvård. De äldre i samhället bör särskilt beaktas vid implementering av e-hälsa då denna grupp i hög grad kommer påverkas.  Syfte: Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar implementering av e-hälsa i en åldrande befolkning. Metod: Integrerad litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar från tidigare forskning. Resultat: Studien resulterade i 16 teman rörande påverkande faktorer vid implementering av e-hälsa som innefattar en äldre målgrupp Slutsats: Det finns särskilda svårigheter knutna till e-hälsoteknik för äldre och de måste beaktas för att undvika exkludering. Det är dock av vikt att problemen är reella och prövade, då det råder förutfattade meningar i ämnet. För att hälso- och sjukvården ska kunna möta de utmaningar som implementering av e-hälsa i en åldrande befolkning innebär krävs en klar strategi. Denna litteraturöversikt har identifierat ett behov av utökad integrering av målgruppen i implementeringsprocessen för e-hälsa.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)