Det sociala samspelet - en förutsättning för lärande bemanning : En studie om upplevda lär- och utvecklingsmöjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Ett allt vanligare fenomen i dagens arbetsliv är inhyrning av personal. För många företag ses det som ett sätt att öka flexibiliteten och därmed minska osäkerheten i företaget, och för många människor ses det som en väg in i arbetsmarknaden. Men hur ser möjligheterna till lärande och utveckling ut för dessa individer? Syftet med denna studie har varit att belysa relationen bemanningskonsulter och deras lär- och utvecklingsmöjligheter i arbetet. För att belysa syftet utvecklades tre frågeställningar; ”Hur upplever bemanningskonsulten att lärande och utveckling sker på kundföretaget när denne är inhyrd?”; ”Hur upplever bemanningskonsulten att kundföretaget bidrar till lärande och utveckling på arbetsplatsen för denne?” samt ”Hur upplever bemanningskonsulten att bemanningsföretaget bidrar till lärande och utveckling för denne?”. Utifrån dessa granskades sedan tidigare forskning som gjorts på området bemanningskonsulter och arbetsplatslärande för att ge en bakgrundsförståelse. Därefter genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med bemanningskonsulter från två olika bemanningsföretag. Empirin från dessa intervjuer analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av Lave och Wengers teorier om situerat lärande och praktikgemenskaper. Resultatet diskuterades därefter i relation till den tidigare forskningen. Det visade att något som var viktigt i bemanningskonsulternas lärprocess var det sociala samspelet med kollegor, samt att delaktighet upplevdes som positivt för lärandet. Denna delaktighet såg dock olika ut i kundföretaget och bemanningsföretaget. Kundföretaget kunde erbjuda ett bemötande som var likvärdigt med övrig personal för att bidra till lärande och utveckling. Bemanningsföretaget kunde å andra sidan skapa möjligheter för lärande genom att fungera som en plattform mellan bemanningskonsulter samt ge förutsättning för utveckling genom att placera dem på utvecklande uppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)