Intern eller extern chefsrekrytering : En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Sammanfattning:

Många organisationer tenderar idag att försörja chefsvakanser med interna kandidater. Vidare

innebär detta i sig både för- och nackdelar i de organisationer som i hög grad använder sig

utav en intern arbetsmarknad. Chefsförsörjning är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare

samtidigt som man kan skapa förutsättningar för att utveckla sin personal mot nya mål.

Däremot krävs det att organisationerna vid själva rekryteringsprocessen främst ser till

kandidaters faktiska kompetens. Därmed måste det också tas i beaktning att organisationen i

vissa fall måste gå externt för att knyta åt sig den bästa kompetensen som de är i behov utav. I

denna uppsats genomförs en kvalitativ studie som vänder sig mot respondenter i offentlig

verksamhet och företag. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur man arbetar i

offentlig verksamhet och företag kring intern kontra extern chefsrekrytering. Dessutom

belyses om chefsnivå påverkar ifall kandidaterna hämtas internt eller externt till olika

chefsbefattningar. Avslutningsvis redogörs en diskussionsdel, som återkopplar till uppsatsens

syfte samt belyser skillnader och likheter mellan offentlig verksamhet och företag. I resultaten

kan man se att organisationerna är positiva till att rekrytera chefer internt, dock går det att

tyda skillnader i förhållandesättet till chefsrekrytering mellan offentliga verksamheter och

företag. Arbetssättet vid chefsrekrytering tycks vara av likartad karaktär vid samtliga av de

undersökta organisationerna, då respondenterna förstår vikten av att lägga ned tid på ett

ordentligt förarbete inför en chefstillsättning. Hur de undersökta organisationerna hanterar

chefsförsörjningen varierar från fall till fall. Vi kan dock se en skiljelinje mellan offentlig

verksamhet och företag, då företagen betonar att intern chefsförsörjning är en fråga om behov.

De offentliga verksamheterna betonar vikten för dem att använda sig utav program för

chefsförsörjning, då de annars upplever det svårt att tillsätta kompetenta chefer inom

organisationen. I fråga om chefsnivåns betydelse för om en chef rekryteras internt eller

externt har vi kunnat ta del av information från en av respondenterna. Vid detta fall tycktes

det som att högre chefsbefattningar, i större utsträckning än till lägre chefspositioner, snarare

tillsattes genom externa kandidater. Gemensamt för samtliga respondenter är att de menar att

det krävs ett mer omfattande rekryteringsarbete vid tillsättandet av högre chefsnivåer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)