Ledarskap : ett verktyg under förändringsarbeten

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Studien undersöker ledarskap ur ledarens perspektiv i organisationer som genomgått en större förändring, exempelvis en ekonomisk kris. Syftet är att ta reda på hur ledarskapet har bedrivits och vilka faktorer som varit utmärkande i ledarskapet. Materialinsamlingen har skett via intervjuer med fem personer som har haft ledande positioner under ett förändringsarbete. Det insamlade materialet analyseras med hjälp utav ledarskapsteorier som i huvudsak beskriver relationer mellan ledare och följare. Huvudteorin grundas i två typer av ledarskap, transformativt och transaktionellt ledarskap. Det transformativa ledarskapet bygger på att ledaren inspirerar, motiverar och uttrycker en vision till sina följare. Det transaktionella ledarskapet grundas i ett tydligt målarbete där följaren utför en uppgift mot belöning. I slutsatsen konstateras bland annat att ledaren haft den avgörande rollen för att dra igång förändringsarbetet och bestämma hur förändringsarbetet ska utföras. I ledarens arbete har kommunikation, feedback och uppföljning av förändringsarbetet varit viktiga verktyg för att skapa uppslutning till förändringen hos sina anställda. Studien kommer också fram till att ju större organisationsförändringar som utförts, desto mer framstående blir det transformativa ledarskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)