Life Stories of Swedish Third Culture Kids- Belonging and Identity

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Svenska Third Culture Kid (Tredje Kultur Barn) påverkas vardagligen utav deraserfarenheter av att leva i olika världar. När TCKs återvänder till Sverige söker de eftersvar på vem de är och var de tillhör. Denna uppsats undersöker effekterna av att växaupp i olika kulturer i relation till identitet och tillhörighet. Syftet är att förstå hur TCKsuppfattar sig själva och deras identitet och hur detta påverkar deras känsla avtillhörighet. Den här uppsatsen är baserad på multipla fallstudier som undersökerlivshistorier från elva TCKs som alla levt utomlands och nu har återvänt till Sverige.Studien är baserad på befintlig litteratur om TCKs och Vuxna Tredje Kultur Barn(ATCKs), där vi sedan behandlar problem som känsla av tillhörighet och identitet, därvi diskuterar nationalism, hemmet, traditioner och språket. Första-hands informationsamlades ihop dels genom ett frågeformulär och dels genom att semi-struktureradedjupintervjuer utfördes. Sedan länkades tillgänglig litteratur och TCKs’ personligaerfarenheter ihop och utvecklades. Resultatet av vår undersökning är att tillhörighet fören TCK är att veta vem de är som en unik person och de finner en känsla av hem i derasrelation med familj och vänner snarare än en plats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)