SJÄLVSKATTAD TILLFREDSSTÄLLELSE MED AKTIVITET OCH UPPLEVD AKTIVITETSBALANS En kvantitativ studie om unga vuxna med psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i dagens samhälle och kan leda till negativa konsekvenser. Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är aktivitet ett centralt begrepp som är viktigt för personens hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning med fokus på tillfredsställelse med aktivitet och upplevd aktivitetsbalans har poängterat vikten av dessa faktorer för en bättre hälsa och välbefinnande. Det saknas dock forskning där målgruppen är unga vuxna med psykisk ohälsa. För att öka inkluderingen av målgruppen i samhället och för att få en bredare kunskap behöver tillfredsställelse med aktivitet och upplevd aktivitetsbalans i en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa undersökas.Syfte Att undersöka hur självskattad tillfredsställelse med aktivitet och upplevd aktivitetsbalans i vardagsaktiviteter är fördelat i en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa.Metod En kvantitativ studie med explorativ och deskriptiv analys av insamlad data genom strukturerade intervjuer och självskattningsinstrumentet SDO. Originalstudiens undersökningsgrupp bestod av 17 personer som var inskrivna på en psykiatrisk mottagning inom VG-regionen. Insamlad data bearbetades och analyserades i SPSS med hjälp av det statistiska testet Fishers exakta test och den deskriptiva analysen genom andelar i procent.Resultat Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan könen avseende hur de utförde hem- och hushållsarbeten. Två signifikanta skillnader framkom också avseende hur deltagarna upplevde sin sömnrytm. Den ena skillnaden fanns avseende sysselsättning och hur de upplevde sömn och den andra skillnaden fanns avseende kön och upplevd sömnrytm. Fördelningen mellan könen avseende självskattad tillfredsställelse med aktivitet i de olika aktivitetskategorierna visade att männen skattade en högre grad av tillfredsställelse med aktivitet. Fördelningen avseende sysselsättning i relation till tillfredsställelse med aktivitet var att de med ett arbete skattade en högre grad av tillfredsställelse.Slutsats I undersökningsgruppen visade det sig att sysselsättning var viktig för en högre grad tillfredsställelse med aktivitet. Studien visar även på att det fanns två signifikanta skillnader avseende kön och sysselsättning i relation till sömnrytm. Vidare forskning behöver göras i större population med målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)