Påverkar vd:ns kön sambandet mellan prestation och avsättningsrisk?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I dagens samhälle är frågor om jämställdhet ytterst aktuella. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, detta till trots är endast ca 10% av alla vd:ar på publika företag kvinnor. I syfte att studera jämställdheten i de högre företagsskikten från ett nytt perspektiv, undersöks huruvida de kvinnor som väl nått de högre befattningsrollerna utvärderas annorlunda på grund av sitt kön. Det undersöks genom att besvara frågeställningen “Påverkar vd:ns kön sambandet mellan prestation och avsättningsrisk?”. Med ett dataurval från 2013 till 2022 och med kvantitativ metod i form av logistisk regression besvaras frågeställningen. Resultaten visar att vd:ns kön inte påverkar sambandet mellan prestation och avsättningsrisk. Studien finner emellertid att kvinnor löper större risk att bli avsatta enbart av faktumet att de är kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)