Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. I denna litteraturstudie har sju livscykelanalysstudier som jämfört ekologisk och konventionell mjölkproduktion sammanställts och analyserats. Syftet var att finna produktionsformernas styrkor och svagheter gällande valda miljöaspekter; markanvändning, energianvändning, växthusgaser, övergödning och försurning. I studiernas resultat framgick det att markanvändningen var lägre inom konventionell mjölkproduktion och att energianvändningen var lägre inom ekologisk mjölkproduktion. Ingen av de sju studierna visade signifikanta skillnader i totala växthusgasutsläpp mellan produktionsformerna, men var överens om att den ekologiska mjölkproduktionen hade högre utsläpp av metan och den konventionella mjölkproduktionen hade högre utsläpp av koldioxid och ammoniak. Inte heller resultaten för övergödning och försurning med avseende på summan av de totala utsläppen skilde det sig mellan produktionsformerna, utan snarare i uppdelningen av de olika ämnena inom respektive miljöaspekt. De faktorer som har störst inverkan på samtliga miljöaspekter är valet av grödor och utfodringsstrategi då det påverkar skördenivån, arealen odlad mark, energibehovet för produktion och transport av foder och slutligen också mjölkavkastningen. Utifrån resultatet finns det möjligheter till förbättring för att möta framtidens utmaningar. Förbättringar som diskuteras är att anpassa produktionsformen utifrån geografiskt läge eller genom stöd/bidrag möjliggöra en kombination av produktionsformerna för nå en optimal produktion med minsta möjliga miljöpåverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)