Vad betyder delaktighet för barnet i vården

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: VAD BETYDER DELAKTIGHET FÖR BARNET I VÅRDENEN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM BARNETS UPPLEVELSE AV DELAKTIGHET I VÅRDEN PÅ SJUKHUSLOUISE CARLSSONVIKTORIJA PERICCarlsson, L. & Peric, V. Vad betyder delaktighet för barnet i vården. En systematisk litteraturstudie om barnets upplevelse av delaktighet i vården på sjukhus. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö̈ Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018.Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa barnets upplevelse av delaktighet i sin vård på sjukhus. Bakgrund: Den familjecentrerade vården har länge setts som den ideala modellen då den anses leverera en hög kvalitet av vård till barn på sjukhus. Den familjecentrerade vården kan ses ha barnets bästa intresse och tänka på barnets perspektiv, men i modellen är barnets perspektiv inte framträdande eller fokuserat. Det har visat sig finnas många anledningar till varför vårdpersonal väljer att inte stödja barnets deltagande. Vårdpersonalen har generellt sett barnen som ”inkompetenta” och att barnens åsikter därmed är mindre viktiga. I med vårdpersonalens syn och okunskap om barnens kompetens såg dem bort från barnens rättigheter att uttrycka sina åsikter. Främjandet av barnets rättigheter är en av vårdpersonalens viktigaste roll och därför är det viktigt att belysa barnets upplevelse av delaktighet i sin vård på sjukhus.Metod: Den valda metoden till den systematiska litteraturstudien följde SBU:s tillvägagångssätt och bestod av studier med kvalitativ ansats. Databaserna som valdes till denna studie var PubMed, PsycINFO och CINAHL. Resultat: Resultatet var en syntes av fem kvalitativa intervjustudier som utgick ifrån första, andra och tredje nivåns teman. Tredje nivåns teman som uppstod, benämndes: Barnet har ett stort behov av att involveras i sin vård för att få en trygg upplevelse av vården. Resultatet presenterades utifrån andra nivåns teman som var: Vikten av att lyfta in barnet i kommunikationen, betydelsen av att inkludera barnet i beslutsprocessen och vikten av att informera barnet.Slutsats: Barnen uttryckte ett missnöje då de inte kände sig inkluderade i sin vård. Resultatet visar tydligt att det krävs en ny arbetsmodell där barnets perspektiv är i fokus. Nyckelord: Barn, delaktighet, beslutsfattande, sjukhus, systematisk litteraturstudie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)