Regional samverkan vid en långdragen kris : En kvalitativ analys av samverkansprocessen mellan regionala myndigheter i Sverige under Covid-19 pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Johanna Marklund; [2022]

Nyckelord: samverkan; regional krishantering; myndigheter;

Sammanfattning: I Sverige finns samhällsviktig verksamhet hos olika aktörer. Det har gjort att Sveriges krisberedskap bygger på att aktörer aktivt ska samverka. När aktörer samverkar uppstår samverkansdynamiker, dessa syftar på den process som uppstår när människor samverkar med varandra. Studien ämnar förklara hur regionala samverkansprocesser fungerar när ett krisförlopp är långdraget. Det genom att analysera Länsstyrelsers samt Regioners samverkan under Covid-19 pandemin. För att uppnå syftet kommer studien analyseras utifrån variabeln samverkansdynamiker från Emerson och Nabatchis ramverk styrning genom samverkan. Analysen för studien består av en kvalitativ fallstudie där majoriteten av empirin bygger på 10 semistrukturerade informativintervjuer. Informanterna består i huvudsak av landshövdingar samt regiondirektörer. Sammantaget representerar de intervjuade aktörerna 8 av Sveriges 21 län, vilka erhålls i Sveriges tre huvuddelar. Utöver intervjuerna bygger studien på publicerade studier vilka berör Covid-19 pandemin i Sverige. Genom det analyserade materialet går det att påvisa att relationerna mellan regionala aktörer har förbättrats genom att aktörer samverkat under ett längre krisförlopp. Tilliten, förståelsen samt förtroendet mellan regionala aktörer har ökat. Att skapa tillåtande samtalsklimat, bibehålla en kontinuitet avseende samverkande aktörer samt innan kriser upprätta samverkansstrukturer uppmärksammades förenkla regional samverkan vid långdragna kriser. Att under lång tid samverka gränsöverskridande har även medfört utmaningar. Att skapa uthålliga myndigheter, bibehålla en kontinuitet avseende aktörer, anpassa sig efter flertalet olika nationella beslut, skapa en tydlighet avseende ansvarsprincipen samt upprätthålla ett engagemang bland regionala aktörer har varit utmanande. Därtill försvårade delar av den tidigare krisplaneringen samverkan under Covid-19. Exempelvis framkom det att Regional Särskild Sjukvårdsledning (RSSL) samt tidigare strukturer för stabsarbete inte fungerade vid en lika omfattande samt utdragen kris som Covid-19. Svensk regional krishantering samt samverkan har i många avseende inte varit anpassad för att bemöta längre krisförlopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)