Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom hemsjukvården  : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Befolkningen lever längre vilket gör att personer med behov av hemsjukvård, särskilt äldre personer, har ökat. Bristen på slutenvårdsplatser har gjort att vården i hemmet har blivit mer avancerad. För att svara på samhällets behov, krävs det en ökad förståelse för de utmaningar sjuksköterskor möter i sin vardag, samt ett behov av att undersöka vilka positiva konsekvenser som finns av att vårda personen i hemmet. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom hemsjukvården. Metod: Resultatet är en litteraturöversikt av tolv artiklar med kvalitativ ansats. Datainsamling gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och SAGE Journals. Artiklarna hade publicerats mellan 2010 och 2020. Fribergs anvisningar användes för dataanalysen. Resultat: I studiens resultat framkom fyra teman: behov av bättre arbetsförhållanden i hemsjukvården, personcentrerat arbetssätt inom hemsjukvården, svårigheter i samverkan med slutenvården och öppenvården och förändringar i arbetsbelastningen. Slutsats:  Sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården behöver kontinuerlig utbildning för att arbeta med evidensbaserad vård. Överföring av informationen mellan slutenvården, öppenvården och kommunen måste förbättras för att garantera en säker vård.  Personcentrerad vård är ett nödvändigt arbetssätt för att ge en god vård inom hemsjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)