Vilka makroekonomiska faktorer styr köp av kapitalvaror? : en teoretisk och empirisk studie av faktorer som påverkar hushållens val av nybilsinköp.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Högskolan i Skövde

Sammanfattning:

I detta projektarbete kommer följande att behandlas;

Efter en definition och begreppsförklarande inledande del presenteras en teoretisk genomgång av konsumtionsteori med en mer specifik vinkling mot teorier om kapitalvaror. Därefter kommer en empirisk studie där faktorer som behandlats i teoridelen tas upp som beroendevariabler för efterfrågan på kapitalvaran bil. Slutsatserna som dras är att räntenivån påverkar bilinköp mest, troligen för att kreditkostnaderna utgör en allt större del av hushållens disponibla inkomster. Dessutom bekräftas det att inkomsten fluktuerar mer än konsumtionen och detta gäller också för hushållens konsumtion av nya bilar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)