Förstår eleverna vad de ska kunna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: En vanlig syn bland allmänheten är att Idrott och hälsa är ett ämne där elever ska röra på sig och ha kul. När det handlar om att eleverna ska lära sig något handlar det i de flesta fall om formaliserade lekar och spel. Många lärare misslyckas med att omvandla styrdokumenten till undervisning som inkluderar alla elever. Synen på ämnet som många lärare och elever delar är att det utgör en kontrast till de mer stillasittande och teoretiska ämnena. Att eleverna ska få röra på sig, svettas och ha roligt prioriteras i många fall över att de faktiskt ska lära sig. Med utgångspunkt från detta ville vi genomföra en undersökning där vi undersöker om elever vet vad idrottsämnet handlar om och om de vet vad de ska lära sig. Syftet med den här studien är att belysa elever i årskurs 9 kännedom om de uppsatta kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa. För att få svar på våra frågor har vi använt av en enkätundersökning. Vårt urval bestod av 156 elever varav 118 svarade på enkäten. De resultat vi fått fram är att eleverna anser sig ha ganska bra kännedom om kunskapskraven men att det fortfarande är en stor del som inte ens förstår dem. Undersökningen visar att en stor del elever uppfattar det som att läraren sällan arbetar med eller berör kursplanen för Idrott och hälsa i undervisningen. I de flesta fall har de bara visat betygskriterierna någon gång för eleverna. Vi anser att läraren måste arbeta mer regelbundet med dessa i samband med sin undervisning. Dessutom måste en stor del av arbetet bestå av att konkretisera, förenkla och diskutera dessa med dels eleverna men även med deras vårdnadshavare. Detta tror vi kan göra så att eleverna förstår syftet med ämnet Idrott och hälsa och på så sätt ökar förutsättningarna för att förbättra sina betyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)