Kvinnliga beslutsfattare och resultatmanipulering på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Sammanfattning: Redovisningsskandaler runt om i världen har medfört ett ökat intresse från lagstiftare och akademiker för ledares kontroll över finansiell rapportering. För intressenter är det viktigt att den redovisade informationen återspeglar den ekonomiska verkligheten. Tidigare forskning rapporterar att beteendeskillnader existerar mellan kvinnor och män. Studiens syfte är att analysera samband mellan kön och resultatmanipulering, vilket definieras som att en högre (lägre) grad av resultatmanipulering leder till sämre (bättre) grad av överensstämmelse mellan ett bolags resultatredovisning och bolagets ekonomiska verklighet. Tidigare forskning som undersökt detta har producerat inkonsekventa resultat både vad gäller kön hos finansdirektörer och vd:ar och dessas samband med resultatmanipulering. I ett urval om 518 räkenskapsår dragna från Stockholmsbörsens Large Cap mäter vi detta samband med två olikaregressionsmodeller. Modellerna visar inget samband mellan kvinnliga vd:ar ochresultatmanipulering. Enbart en av modellerna visar ett negativt samband mellankvinnliga finansdirektörer och resultatmanipulering. Slutsatsen är att kvinnligafinansdirektörer och vd:ar inte resultatmanipulerar mindre än manliga finansdirektörer och vd:ar på Stockholmsbörsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)