Kan ditt sociala liv påverka din lön? : En kvantitativ studie av mäns och kvinnors nätverk samt effekten på lön.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Fanny Lundberg; Karin Mannbrink; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om mäns och kvinnors sociala nätverk skiljer sig åt och om nätverk har någon effekt på lön. Mer konkret innebär detta att syftet med undersökningen är att ta reda på om sociala nätverk samvarierar med lön vilket i så fall skulle kunna vara en delförklaring till att det uppstår löneskillnader mellan kvinnor och män. Studien belyser därmed även vilken typ av sociala nätverk som är fördelaktiga samt mindre fördelaktiga för en aktörs lön. Data som används kommer från Levnadsnivåundersökningen 2010, vilket utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning. Metoden som används är kvantitativ och hypoteser formuleras utifrån teorier om socialt kapital, nätverk och homosocialitet. Resultaten visar att mäns och kvinnors sociala nätverk skiljer sig åt. Män har större nätverk och verkar därmed ha större möjligheter att skapa kontakter. Därmed har män potentiellt mer socialt kapital. Resultaten visar även att män umgås med män och kvinnor med kvinnor och att män oftare har en manlig chef och kvinnor en kvinnlig chef, vilka är tecken på homosocialitet i både mäns och kvinnors nätverk. Resultaten visar även att ens närmsta väns yrke kan ha betydelse för ens egen lön då det är positivt för kvinnors lön att ha en nära vän som är högre tjänsteman och negativt för en mans lön att ha en närmaste vän som är lägre tjänsteman eller okvalificerad arbetare jämfört med om vännen varit tjänsteman på mellannivå. Att träffa nära vänner veckovis visade sig även vara negativt för en mans lön. Medan att ha en högutbildad far och en manlig chef visade sig ha positiva effekter på både mäns och kvinnors lön. Resultaten analyseras och diskuteras sedan på mikro och makronivå vilket följs av förslag på fortsatta studier samt en kritisk reflektion. Uppsatsens slutsats är att en aktörs sociala liv delvis kan påverka lönen och förhoppningen med denna studie är att kunna bidra till en vidare förståelse för om och hur våra sociala liv påverkar arbetslivet i termer av löneskillnader mellan kvinnor och män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)