Kravhantering – Brister och lösningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Sammanfattning:   Sammanfattning Kravhanteringsprocessen är en av de viktigaste faserna vid utvecklandet av ett IT-system. Kravhantering är alltså grundläggande för att utveckla ett stabilt system som uppfyller beställarens önskemål. Med en väl utförd kravhantering som grund får man ett system som är fritt från bristfälliga fel, utvecklandet av systemet går även till på ett effektivare sätt. Vid byggandet av ett system eftersträvar man alltid en framgångsrik mjukvara. Kravhantering ses som den viktigaste faktorn vid utvecklandet av ett IT-system. Föreliggande studie genomförs som en litteraturstudie där undersöks vilka brister som är vanligt förekommande under kravhanteringsprocessen. Syftet med föreliggande studie är att identifiera förekommande brister under kravhanteringsprocessen samt om det finns eventuella lösningar till dessa brister. För att kunna utreda detta så måste bristerna definieras och hur arbeta ska ske för att eliminera eller undvika dessa. Resultatet av föreliggande studie visar på att det finns en del brister som är vanligt förekommande och även föreslagna lösningar. Vidare tyder resultatet på att majoriteten av bristerna förekommer på grund av dålig kommunikation och missförstånd.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)