Att använda storytelling i reklamfilm - bra eller dåligt? : Unga konsumenters uppfattning av reklamfilm med storytelling

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Storytelling är ett sätt att utforma reklam på där en historia berättas i syfte att förbättra konsumenters uppfattning av ett företag eller varumärke. Storytelling möjliggör för företag att skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och ge sina konsumenter en upplevelse. Teorier om storytelling tar upp många fördelar men belyser få nackdelar. Syftet med denna studie är att undersöka hur storytelling i reklamfilmuppfattas av unga konsumenter. För att göra detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med unga konsumenter som tillhör generation Y. Med generation Y menas personer som är födda på 1980- och 1990-talen. Totalt intervjuades 10 studenter på Uppsala Universitet Campus Gotland. Den teoretiska referensramen innehåller teorier om hur reklamfilmer med storytelling bör vara uppbyggda, samt vilken påverkan storytelling har på unga konsumenter inom generation Y. Viktiga byggstenar som bör finnas med i storytelling är bland annat budskap, konflikt, rollfördelning och handling. En lyckad reklamfilm med storytelling väcker känslor, är intresseväckande och skapar en positiv bild av det bakomliggande varumärket. Detta kan leda till en djupare och gynnsam relation mellan konsument och företag. Konsumenter tolkar reklamfilmer olika, bland annat utifrån upplevelser, preferenser och ekonomiska förhållanden. Denna studie visar att unga konsumenter ofta har en mer positiv inställning till reklamfilmer med storytelling jämfört med traditionella reklamfilmer. Detta beror bland annat på att de uppfattar storytelling som roligare och mer intressant. Hur en reklamfilm uppfattas kan dock skilja en hel del mellan olika individer. Storytelling har inte enbart positiva effekter, till exempel finns det en risk att varumärket blir otydligt och missas i berättelsen. Det är även möjligt att det blir ett överflöd av reklamfilmer med storytelling, då de allra flesta företag använder sig av detta idag. Unga konsumenter tittar mer sällan på TV och kommer därför inte i kontakt med reklamfilmer på samma sätt som tidigare, vilket kan skapa nya utmaningar för marknadsförare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)