Införandet av Quadricepspedagogik på Ekhammarskolan : Hur påverkas arbetsmiljön och måluppfyllelsen under åren 2006-2009?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att mäta och identifiera eventuella förändringar över tid, vad gäller arbetsmiljön och måluppfyllelsen, under implementeringen av Quadriceps-pedagogiken på Ekhammarskolan. Arbetsmiljö definieras i denna studie som mål vilka Quadricepspedagogiken vill uppnå. Med måluppfyllelse menas niornas meritvärden och andelen elever som når alla målen i nian. Studiens metod utgår från en kvantitativ longitudinell utvecklingsstudie genomförd som en survey-undersökning där resultaten tolkas med en ansats som lutar åt skoleffektivitetsforskning. Resultatet kvantifieras till ett antal positiva och negativa förändringar över tid. Mätningen av arbetsmiljön gjordes utifrån frågeställningar där man vill uppnå det arbetssätt som Quadricepspedagogiken förespråkar. Frågeställningarna i enkäterna gav svar som eventuellt kan indikera positiva och negativa förändringar i arbetsmiljön. Enkäterna genomfördes åren 2006-2009. Resultatet visar att av 22 frågeställningar som ställts upp i problemformuleringen upplevdes 12 som positiva förändringar, 3 som oförändrade och 7 som negativa. Det mest utmärkande var att eleverna upplevde att lektionernas startblock gav en lugnare och tystare ingång till och början på lektionen, att börja-med-uppgiften underlättade för dem att komma igång med lektionen och att koncentration under lektionerna blev bättre. Studien av måluppfyllelsen, det vill säga meritvärdena samt andelen elever som når målen, varierade kraftigt under åren 2006-2009. Variationen kan inte ha något samband med Quadricepspedagogikens införande. Det behövs ytterligare forskning för att kunna fastställa hur meritvärdena förändras över tid. Författaren föreslår i diskussionen yterliggare studier av flera skolor som infört Quadricepspedagogiken och hur deras meritvärden förändras över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)