Komfortskapande i miljörevisioner : En studie om revisorers arbetsprocess vid certifieringsrevisioner av ISO 14001

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Till följd av det ökade allmänna intresset för hållbar utveckling har organisationers upprättande av hållbarhetsrapporter ökat. Samtidigt har tidigare forskning visat att hållbarhetsrapporter präglats av felaktig information i syfte att verka som ett skyltfönster. Därmed finns ett intresse för intressenter att en oberoende part granskar och säkerställer att organisationers hållbarhetsrapporter och miljöarbete överensstämmer. För att skapa legitimitet finns det en möjlighet för organisationer att certifiera sitt miljöarbete och miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001 i syfte att påvisa att organisationens miljöarbete lever upp till standardens krav. Certifieringen inkluderar bland annat en revision utförd av oberoende revisorer. Tidigare forskning har påvisat att sannolikheten för att organisationer certifierar sig enligt ISO 14001 ökar när miljöarbetet är av en symbolisk karaktär. Tidigare forskning har även påvisat att revisorers arbetssätt inte är rationellt i lika stor utsträckning som tidigare antagits. Istället gör de känslomässiga och subjektiva bedömningar, detta tillsammans med fler delar benämns som revisorers komfort.  Syftet med studien är att undersöka om samt hur revisorer uppnår komfort i revisionsprocessen gällande certifiering av ISO 14001. För att besvara studiens forskningsfrågor genomfördes en kvalitativ studie med tio semistrukturerade intervjuer där respondenterna var revisorer vilka utför ISO 14001 certifieringsrevisioner. Studien visar att ISO 14001 revisorer uppnår komfort, dock skiljer sig processen till att uppnå komfort från vad tidigare forskning konstaterat om finansiella revisorer. Fortsatt visar studien att det går att urskilja två idealtyper av ISO 14001 revisorer där uppbyggnaden av komfort särskiljer sig mellan diverse typ. Vidare framkommer det att båda idealtyper kan uppnå komfort genom enbart praktisk kompetens alternativt genom praktisk kompetens kombinerat med defensiva strategier.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)