Le droit contre l’esclavage au Niger: Utmaningar vid översättning av vänstertunga och informationstäta meningar i fransk samhällsvetenskaplig text

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: Detta magisterarbete grundar sig på en översättning av Le droit contre l’esclavage au Niger (2003), en artikel skriven av den franske historikern och antropologen Roger Botte. Artikeln behandlar det nutida slaveriet i Niger i Västafrika. Min uppsats består utöver översättningen av en textanalys om Bottes artikel, baserad på Hellspong & Ledins (1997) analysmodell. Analysen följs av överväganden inför översättningen och slutligen en översättningskommentar. Översättningskommentaren fokuserar på översättningen av vänstertunga meningar med flera satsled före finita verbet och hanteringen av informationstät franskspråkig text med nominal stil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)