Varför är Danmarks migrationspolitik mer restriktiv än Sveriges?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att jämföra den danska och den svenska migrationspolitiken och undersöka varför det existerar skillnader mellan dessa till synes väldigt lika länder. Detta genom att framförallt granska de historiska och politiska aspekterna i respektive land. Frågeställningen grundar sig i varför det existerar stora skillnader i den aktuella migrationspolitiken. Vi utgår ifrån en mest-lika design som metod under uppstatsens gång. Den teoretiska referensramen belyser den historiska aspekten och de politiska mönstern. Utifrån dessa teorier skapas tre hypoteser som ligger till grund för det empiriska materialet i studien. Slutligen kommer endast två av dessa teorier att stärkas. De slutsatser som dras är att skillnaderna mellan migrationspolitiken beror på två faktorer, dels historiska erfarenheter och berikning av migration men även hur det den nationella politiken har formats genom åren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)