Språket som nyckel : En kvalitativ studie om nyanländas upplevelser av språkets betydelse för deras etablering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Språket är av stor betydelse för människan. Genom språket kommunicerar vi och det blir därför svårt att interagera med omgivningen samt göra sig förstådd om språkkunskaperna brister. Syftet med studien är att undersöka nyanländas upplevelser av språkets betydelse för social delaktighet och integration samt vilka faktorer som bidrar till att vissa nyanlända lär sig språket bättre än andra. Studien kommer att utgå från de tre frågeställningarna: Vilken betydelse upplever nyanlända att språket har för etableringsprocessen och känslan av social delaktighet och integration? Hur upplever nyanlända deras möjlighet att få bibehålla sin kulturella identitet i samband med att de blir etablerade i samhället? Vad finns det för faktorer som gör att vissa nyanlända lär sig svenska språket i snabbare takt? Resultatet baseras på 9 kvalitativa intervjuer av nyanlända mellan 20-45 år som går under etableringen. Som teoretisk referensram har vi valt att använda oss av Etablerade och outsiders, Bourdieus teorier om kapital och The social

cure. Resultatet i studien visades stämma bra överens med tidigare forskning som vi har tagit del av. Vår studie visar att språket går hand i hand med social delaktighet och utan att behärska språket ökar riskerna att hamna i ett utanförskap. Vi har sett ett samband mellan fritidssysselsättning och språkinlärning där språket ger en ökad känsla av social delaktighet för nyanlända. Språket kan därför ses som nyckeln för en väg in i etableringen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)